සුනඛයන් සමග සත්ව සහ අසභ්ය ගැහැනු ළමයින් සමඟ ෂඩ් කාන්තාවක් තව බලන්න මම මගේ ලොකු පෙනුම තියෙන මගුලක්ද නිදහස් වෙමි