Gốm Đá Việt hasn't written any stories yet.

Gốm Đá Việt

Gomdaviet.com là tổng kho vật liệu xây dựng lớn nhất miền Bắc, chuyên cung cấp gạch đá ốp lát tới các đại lý, các công trình lớn, nhà thầu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store