Ne Yiyorsak Oyuz

Good4Trust.org’un Kurucu ve Kışkırtıcı’sı Dr. Uygar Özesmi, Defne Koryürek’in “Ne Yiyorsak Oyuz” programının konuğuydu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.