I am following VIACOIN from the start and would like to share some important moments of its history with those of you who have entered the crypto scene only recently.

VIA was initiated by core-developer BtcDrak. In the Spring of 2014 there was a huge and pretty ugly debate between Counterparty devs and BtcCore devs about the Up_return limit. Xcp-devs where desperately trying to get it higher, due to lack of speed and costs, but Core refused. Frustration by XCP devs was high and made it clear how dependent XCP was of BTC development. …


There are lots of new traders and investors entering the crypto scene who don’t know much about Viacoin and its history. For them I wrote a short introduction.

Viacoin (VIA) was initiated by Bitcoin-Core developer BtcDrak. During the Spring of 2014 there was a raw and furious debate between developers of Counterparty(XCP) and BtcCore about the Op_return limit. XCP-devs where desperately aiming to get it higher, due to lack of speed and the high costs of transactions, but Core devs refused (for legitime reasons). Frustration of XCP devs was high and it all made clear how dependent XCP was of the BTC development. XCP is a second layer platform on the bitcoin blockchain for creating Token.

Based on this bad experience and dependency, Drak decided to create Viacoin, where these problems for a major crypto platform like XCP would belong to the past. He saw the huge potential of second layer crypto (called BTC 2.0 at that time). VIA started in the Summer of 2014 and received lots of attention in the crypto sphere. Drak hired illustrious Core developer Peter Todd for some months, who introduced CLTV (CheckLockTimeVerify) on the Via blockchain, which became later an important feature on BTC. Because of this, Via was branded as a ‘Try out’ blockchain for improvements on the BTC code. After over a year, Drak had contact with Overstock and rumors came that it could result in Overstock using the Via blockchain. That didn’t happen. Drak created a new token on the VIA blockchain, XCH, with similar features as XCP. It got hyped due to the news that XCP would get Ethereum’s ETM machine, but when XCH got removed from Poloniex, it was basically dead. …


Aspecten van het bewegingsspel voor pianisten: efficiëntie, souplesse, overdrijven en expressieve gebaren

Typerende gebaren van Glenn Gould

Samenvatting: Efficiëntie in het spel betekent niet noodzakelijkerwijs, dat het spel vrij moet zijn van royalere bewegingen. Grotere bewegingen hebben hun nut, maar zijn ten dele zelf ook onderwerpen aan vormen van efficiëntie. Een uitzondering daarop vormt gestiek, expressieve gebaren.

In een serie korte publicaties zal ik ingaan op de voordelen van een gestructureerde benadering gebaseerd op het moderne armgewichtspel en daarop afgestemd gedisciplineerd vingerspel. Daarmee kunnen basale elementaire technieken worden georganiseerd en een basis worden gelegd voor een rijke klankcultuur.

Inleiding

Een van de kernpunten van de piano-technische scholing is aandacht voor efficiëntie van het bewegingsspel. Het doel daarvan is onder meer om rust in het pianospel te vergroten en de mate van inspanning te minimaliseren. Dat staat in relatie tot onder meer verbeteren van (1)klank, het vergroten van (2)snelheid-virtuositeit, (3)speelgemak en (4) uithoudingsvermogen in de meest uiteenlopende speelsituaties in het pianospelen. …

About

El Mago

Musician, Crypto

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store