Nejednakost na webu

Virtualno putovanje u Afriku

Goran Radic

Pri izboru ideje vašeg web projekta ili startupa potrebno je uvijek krenuti od realizacije nečeg za što vjerujete da jest ljudska potreba. Internet je od svijeta stvorio jedinstveno tržište, no ono od početka konvergira u mnogim smjerovima. Izvan nama poznatih smjerova, tzv. zapadnog svijeta, postoje mnogi drugi (nejednaki) smjerovi koji se kulturološki i ekonomski razlikuju. Možemo li ih svladati? Jesu li oni prilika za nas?

Slika preuzeta s http://businesstech.co.za

Na početku našeg on-line poslovanja moramo si postaviti mnoga pitanja. Kad su u pitanju profitabilni projekti, onda je osnovno pitanje, pitanje monetizacije. Je li nam segment dovoljno velik? Kako ćemo naplatiti? Koji nam je poslovni model? Imamo li riješenu logistiku? Poznajemo li dovoljno dobro poslovno područje u kojem se nalazi naš on-line posao?

Na ova, i na još mnoga druga pitanja, pokušat ću dati odgovor kroz našu priču o tome kako smo putovali na jedno posve novo tržište, a da se nismo maknuli iz Hrvatske. Ako je želite čuti, dođite u The Movie Pub, Savska cesta 141, Zagreb na Web::INDUSTRIJU, 11. i 12. 6. 2015. (četvrtak i petak).

Vidimo se.

G.

  Goran Radic

  Written by

  Catalyst | Bootstrapper | Dreamer | Optimist |

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade