Günün Getirdiği #6

Bir süredir Almanca ile uğraşıyorum. İngilizce ile benzerliği bakımından ve telaffuz olarak da bize yakın olduğundan pek zorluk çekmiyorum. Ama yaşadığım en büyük problem yine kelime bilgisi. Almanca seviyemi kitap okuyacak veya çeviri yapacak kıvama getirmek ana amacım olmadığından sıkıntı yok. Almanya’da birkaç kelime veya cümle dahi kuracak kıvama gelsem kâfi.

Like what you read? Give agozdogan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.