Kültür nasıl düzen kurar?
Gürcan Öztürk
152

Kültür doğuştan kazanılan bir olgu değil insan için. Fakat toplum için de tekrar tekrar keşfedilen, sıfırlanan bir olgu değil. Zaman içerisinde insan genlerine işleyen bir takım içgüdüler olabilir. Toplum ise “genelgeçer” doğrular ile hareket edip, gerekli seçilim işlemini dünden bugüne yapagelmiş. Haliyle aykırılıklara toleransı minimum iken, tamamen mühürlenmiş de değildir. Örnek olarak vermiş olduğunuz kulak memesinin boyanması toplum içerisinde hiç yokken bir direnç oluştursa da toplum içerisinde kabul edilebilir bir estetiği veya mantığı oluşursa, bu kez gelenek haline gelecektir. İnsan doğada tek başına yaşaması mümkün olmayan bir canlı olduğu için de birlikte hareket ettiği “sürü”sünün kabullenmelerine ayak uydurmaktadır. Bence kültür içindeki değişimin bugünden-yarına değil asırlar içerisinde yaşandığını kabul etmek ve buna göre mutlu mesut yaşamak gerekiyor. Marjinal kesimin yaşadığı ikirciklerin ve mutsuzlukların temel sebebi de aldıkları farklı kararların veya yaşadıkları ekstrem durumların, toplumdaki yerleşimini gözleriyle görmek istiyor olmaları bence. Çünkü toplumu hiç umarsayan kişi zaten bulunduğu ortamdan uzaklaşır, yeterince cesursa da tamamen doğaya karışır ve ölür. Eğer genelgeçere uyabilecek bir ekstremlik ise bu yaptıkları “gelenek”, uymuyorsa da “sorun” olarak adlandırılacaktır, bir topluma ait olunduğu sürece. Sonuçta tüm yakındıklarımız ve başardıklarımız, insan tarihi boyunca ekleye çıkara, savaşa barışa, çırpına çırpına ortaya çıkardığımız bizzat biz insanlar tarafından çizilen çerçeve. Kural varsa bunu ortaya koyan da insanlık. Yozlaşma varsa gene insanlıktan kaynaklanır. Gelişim varsa da keza…Demek ki biz böyleyiz, kendimize layık gördüklerimiz bunlar.

Uzmanı olduğum bir konu değil, yazınızı beğenerek okudum. Teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.