ดูเหมือนว่า

เรากลัวเหลือเกิน

ที่จะทำความทรงจำหล่นหาย

ทั้งที่หลายครั้ง

เราก็ไม่เคยกลับมาดูมันอีกเลย

หรือเราไม่อยากจำมันได้ด้วยซ้ำ

24.8.16

Chiangmai

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.