6. Zwolnienie podatkowe.

Gotowe Spółki
Jun 18 · 5 min read

Polski system podatkowy przewiduje szereg zwolnień podatkowych dotyczących inwestycji w papiery wartościowe. Część z tych zwolnień wynika z zasady unikania podwójnego opodatkowania tych samych dochodów

Papiery wartościowe nabyte przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Zwolnienie podatkowe regulujące podatki od dochodów z papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2005 r. jest uregulowane w art. 52A u.p.d.o.f.


Jeśli interesuje was tematyka spółek prawa handlowego polecamy stronę naszych przyjaciół:

www.gotowespolki.org

www.sprzedazspolki.org

Znjdziecie tam pełną ofertę spółek prawa handlowego oraz porady prawne dotyczace prowadzenia spółek.


Istotną kwestią jest, że zwolnienie to dotyczy tylko zysków generowanych przez papiery wartościowe, a nie zysków wynikających z ich zbycia.244 Ustawa określa że zwolnione są z opodatkowania dyskonta oraz odsetki z obligacji wyemitowanych przez skarb państwa i jednostki samorządu terytorialnego, dywidendy, odsetki i premie gwarancyjne zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych oraz transfery z funduszy kapitałowych wynikające z posiadania papierów wartościowych. Wykluczone natomiast są odsetki oraz dyskonta z obligacji korporacyjnych. Dodatkowo Zwolnienie nie przysługuje w przypadku nabycia papierów wartościowych na podstawie umów zawartych na czas oznaczony oraz kończących się przed 1 grudnia 2001 r. Nie wpływa na to fakt przedłużenia, zmiany a nawet rozwiązania umowy przed wskazaną datą. Odstępstwo od tej reguły następuje jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło bez winy podatnika zwłaszcza w wyniku likwidacji lub ogłoszenia upadłości banku.

Papiery wartościowe nabyte w okresie między 1 stycznia 2001 r., a 31 grudnia 2003 r.

Polskie ustawodawstwo przewiduje zwolnienie podatkowe w stosunku do papierów wartościowych nabytych przed 2001 r. Regulacja jest określona w art. 52A u.p.d.o.f. Zwolnienie to jest zdefiniowane bardzo szeroko i obejmuje wszystkie rodzaje papierów wartościowych które są przedmiotem naszej analizy. Dodatkowo regulacji podlegają także odsetek dyskonta z tych papierów wartościowych. Nie podlegają jednak zwolnieniu dywidendy jako dochody kapitałowe generowane przez papiery udziałowe i te jeśli podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy przed 2001 r. są opodatkowane stawką ryczałtową w wysokości 19%.

Istotna dla tego zwolnienia jest data nabycia papierów wartościowych która musi nastąpić przed 2001 r. Powoduje to że ulga podatkowa przysługuje, nawet jeśli sprzedaż tych aktywów następuje po 2001 r.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę że zwolnienie podatkowe to przysługiwało w zmienionej formie za papiery wartościowe nabyte Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych:

Wzór umowy spółki z o.o.
Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa?
Jakie podatki należy zapłacić przy sprzedaży spółki?
Czy zbycie udziałów spółki podlega opodatkowaniu VAT?
Za jaką kwotę sprzedać firmę — jak wycenić spółkę?
Czy zbywający ponosi odpowiedzialność za zobowiązania i długi spółki?
W jakiej formie następuje zbycie/nabycie udziałów?
Co zrobić z pracownikami sprzedanej spółki — status prawny umowy o pracę?
Wskaźnik wartości księgowej na akcjęw wyniku publicznej oferty przed 2004 r. Przychód ze zbycia akcji podlegał zwolnieniu na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw. Regulacja ta obecnie nie występuje jednak nadal ma ona wpływ na opodatkowanie zysków ze zbycia takich papierów wartościowych. Regulacja ta jednak była niepełna ponieważ definicja legalna oferty publicznej powstała dopiero we wrześniu 2005 r. ze względu na ogłoszenie ustawy o ofercie publicznej I warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obecna regulacja która obowiązuje od 2005 r. zezwala na zwolnienie podatkowe dochodów ze zbycia papierów wartościowych nabytych na podstawie:

 1. publicznej oferty;
 2. na giełdzie papierów wartościowych, albo
 3. w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo
 4. zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005.r określa w art. 3 ust. 3 że ofertą publiczną jest: udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nie oznaczonemu adresatowi, w dowolnSprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych:

Wzór umowy spółki z o.o.
Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa?
Jakie podatki należy zapłacić przy sprzedaży spółki?
Czy zbycie udziałów spółki podlega opodatkowaniu VAT?
Za jaką kwotę sprzedać firmę — jak wycenić spółkę?
Czy zbywający ponosi odpowiedzialność za zobowiązania i długi spółki?
W jakiej formie następuje zbycie/nabycie udziałów?
Co zrobić z pracownikami sprzedanej spółki — status prawny umowy o pracę?
Wskaźnik wartości księgowej na akcjęej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych.

Definicja ta uzupełnia orzecznictwo:

Pojęcie publicznej oferty było już wyjaśniane wielokrotnie przez Naczelny Sąd Administracyjny. We wszystkich wydawanych w tych sprawach orzeczeniach przyjęto, że skierowanie oferty tylko do określonej grupy osób, wyklucza przyjęcie, że oferta ma charakter publiczny 245 ( zob.). Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że dotychczasowa linia orzecznicza, co do istoty zagadnienia “publicznej oferty” znalazła potwierdzenie w wyroku siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2008 r.( sygn. akt II FPS 6/07, niepublikowany).

Elementem który konstytuuje publiczną ofertę jest jej powszechny dostępny dla każdego i otwarty charakter. Publiczna oferta zgodnie z wymienionymi orzeczeniami nie może być kierowana do konkretnego grona osób mniejszego niż 100. Zgodnie z tymi orzeczeniami nie mogą też istnieć bariery inne niż cena aktywów, które ograniczałyby krąg osób mogących w niej wziąć udział.

Takie rozumienie tego pojęcia potwierdzone jest przez wyrok NSA z dnia 29.04.2011 r. W orzeczeniu stwierdza się: “Poprzez ofertę publiczną rozumieć należy taką, która skierowana jest do ogółu ludzi, do nieograniczonego kręgu osób. Aby uznać ofertę za publiczną nie musi ona być zaakceptowana przez ogół, ale każdy z ogółu ma mieć potencjalną możliwość zawarcia umowy na proponowanych warunkach”246

Brak jasności przepisów w tej kwestii utrudnia obrót akcjami oraz z perspektywy ekonomicznej powoduje ponadprzeciętny czas utrzymania inwestycji przez inwestorów instytucjonalnych liczących na zwiększone zyski w przypadku skorzystania z zwolnienia podatkowego.

Zwolnienie podatkowe NFI.

Polski system podatkowy zakłada także zwolnienia podatkowe dotyczące Narodowych Funduszy inwestycyjnych działających na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Zostały one utworzone w 1995 r. I każdemu pełnoletniemu obywatelowi przysługiwało prawo zakupu Powszechnego Świadectwa Udziałowego. Miały one na celu wsparcie procesu prywatyzacyjnego w okresie transformacji gospodarczej. Dal informacji warto dodać że NFI nie płacą także podatku od dywidend. Warto zaznaczyć że w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego proponowała likwidację ulgi podatkowej przysługującej NFI.247 Kwestia ta z każdym rokiem traci na znaczeniu ze względu na postępującą prywatyzację państwowych przedsiębiorstw.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade