Artykuły:

Gotowe Spółki
Jun 18 · 2 min read

Jeśli interesuje was tematyka spółek prawa handlowego polecamy stronę naszych przyjaciół:

www.gotowespolki.org

www.sprzedazspolki.org

Znjdziecie tam pełną ofertę spółek prawa handlowego oraz porady prawne dotyczace prowadzenia spółek.


Gazeta bankowa 1; 1999; Zarza̦dzanie i Bankowość, 1999;

Gospodarka narodowa, Volume 17, Issues 7–10; Instytut Gospodarki Narodowej

Gazeta bankowa, Issues 14–26; Zarza̦dzanie i Bankowość, 2007

Polityka, Issues 7–13; Wydaw. Prasowe “Polityka”, 2009;

Str. 404, The Bankers’ magazine Tom 6; CAMBRIDGE & SONS 1848 r.; LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESERVATION COPY 3/1/89/;

Banking 2008; Luty 2008 r.; International Financial services London;

„Giełda to barometr gospodarki.” — Tomasz Hońdo; Parkiet 05.05.2006 r.

Polityka 45; wydawnictwo prasowe Polityka 2007 r.;

Życie gospodarcze, Issues 1–17; Polski Wydaw. Gospodarcze., 1997;

Życie gospodarcze; numer 40; Polskie wydawnictwo Gospodarcze 1995;

Polityka 9, Wydawnictwo Prasowe Polityka 2002 r. Str. 65,

Ekonomista: czasopismo poświe̜cone nauce i potrzebom życia, Issues 1–3; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2008;

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade