Jak wygląda usługa sprzedaży gotowej spółki w Czechach?

Gotowe Spółki
Jun 24, 2019 · 1 min read

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się spółki zagraniczne. W naszej ofercie znajduje się bardzo dużo firm stażowych zarejestrowanych poza granicami Polski. Jedną z najbardziej popularnych lokacji są spółki w Czechach. Pisaliśmy już wcześniej na temat tego co powoduje, że działalność w Czechach jest tak bardzo popularna. Możecie o tym przeczytać tutaj — Spółki w Czechach.

Składa się na to:

- cena zakupu spółki stażowej,

- wynajem wirtualnego biura na siedzibę spółki,

- przygotowanie dokumentacji,

- podpisy u notariusza w Warszawie,

- tłumaczenie dokumentacji dla Czeskiego KRS,

- rejestracja zmian danych w KRS na podstawie przetłumaczonych dokumentów,

Równocześnie z Państwa strony konieczne jest przygotowanie:

- skanu dowodu osobistego członka zarządu oraz wspólników spółki,

- zaświadczenie o niekaralności uzyskane dla prezesa zarządu (mogę wyjaśnić jak się uzyskuje taki dokument — dostaje się go od ręki w urzędzie),

- pełnomocnictwo do dokonania czynności nabycia udziałów w cudzym imieniu w formie dokumentu z podpisami notarialnie poświadczonymi,

Proces zakupu spółki można załatwić w ciągu jednego spotkania u notariusza. W celu otrzymania większej ilości informacji na temat zagranicznych spółek możecie znaleźć tutaj — spółki zagraniczne.

Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade