Orzeczenia:

Gotowe Spółki
Jun 18, 2019 · 3 min read

Jeśli interesuje was tematyka spółek prawa handlowego polecamy stronę naszych przyjaciół:

www.gotowespolki.org

www.sprzedazspolki.org

Znjdziecie tam pełną ofertę spółek prawa handlowego oraz porady prawne dotyczace prowadzenia spółek.


Orzeczenie TK z dnia 12 lutego 1991 r., K. 6/90, OTK 1991, poz. 31, s. 21.; Postanowienie TK z dnia 21 kwietnia 1991 r., S. 3/91, OTK 1991, poz. 31, s. 283.;

Uchwała TK z dnia 25 września 1991 r., W. 1/91, OTK 1991, poz. 19, s. 201; wyrok TK z

Wyrok NSA 16.03.1999; I SA/Łd 1210/98, ONSA 2000/1/37

Wyrok WSA w Gdańsku z 2010–11–23; I SA/Gd 766/10;

Wyrok WSA w Gdańsku z 2010–11–23; I SA/Gd 766/10;

Wyrok NSA z dnia 14 marca 2011 r. podjął uchwałę II FPS 8/10

Wyrok WSA w Poznaniu; 2011–09–23; I SA/Po 522/11

Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001–09–19; I SA/Łd 48/01;

Wyrok WSA w Poznaniu z 2011–01–14; I SA/Po 780/10

Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009–10–22; Sygnatura: IV SA/Wr 388/09

Wyrok WSA w Warszawie z 2010–11–23; III SA/Wa 1054/10;

Wyrok NSA z 2008–11–07; II FSK 1067/07;

Wyrok WSA w Warszawie z 2011–02–11; III SA/Wa 1380/10

Wyrok NSA; 2011–03–30; II FSK 1925/09;

Wyrok NSA z 2010–07–22; II FSK 542/09;

Wyrok NSA z 2010–07–22; II FSK 542/09;

Wyrok WSA w Warszawie; 2009–12–14; III SA/Wa 1147/09;

Wyrok WSA w Krakowie; 2007–12–20; Sygn. akt I SA/Kr 1181/07;

Wyrok WSA w Olsztynie; 2012–01–19; Sygn. Akt. I SA/Ol 734/11

Wyrok WSA w Krakowie; 2011–06–16; Sygn. Akt. I SA/kr 768/11;

Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011–01–28; I SA/Wr 1447/10

Wyrok NSA z 5 października 2011 r, sygn. II FSK 517/1

Wyrok NSA z dnia 27.04.2011 r. II FSK 1410/10

Wyrok NSA z 5 października 2011 r, sygn. II FSK 517/1

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1424/09

III SA/Wa 854/08 — Wyrok WSA w Warszawie z 2008–10–03

Wyrok NSA; 28.09.2011; II FSK 565/10

Wyrok WSA w Gdańsku z 2010–11–23; I SA/Gd 766/10

Wyrok WSA w Kielcach z 2011–03–24; I SA/Ke 1/11

IBPBII/2/415–1175/11/HS; Interpretacja indywidualna

Wyrok WSA w Warszawie z 2010–09–21; III SA/Wa 1487/10

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 października 2004 r. I SA/Łd 1774/03

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 Sierpnia 2002 r.; Sygnatura I SA/Gd 14/08; I SA/Gd 15/08;

Wyroki NSA z: 27 kwietnia 2006 r., II FSK 697/05, 13 listopada 2007 r., II FSK 1286/06, Wyrok WSA w Warszawie z 19 maja 2004 r. III 3293/02,

NSA z dnia 29.04.2011 r. II FSK 2221/09

Wyrok WSA w Olsztynie z 2011–03–16; I SA/Ol 82/11

Wyrok WSA w Krakowie z 16 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1543/06

Wyrok NSA z 2009–03–31 I OSK 440/08;

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade