Prawo Bilansowe.

Gotowe Spółki
Jun 12, 2019 · 4 min read
 • Zasada przejrzystości ustaw rachunkowych dla celów podatkowych.

Aby umożliwić ustalenie podstawy opodatkowania system prawny musi być ustanowiony na podstawie przejrzystych zasad rachunkowych.165 Transparentność jest bardzo istotna dla zachowania wymogów gospodarki wolnorynkowej.166 Musi wystąpić ich wyraźna kodyfikacja w pierwszej części głównej ustawy rachunkowej oraz zawierać liczne definicje które są spójne z definicjami występującymi w ustawach podatkowych. Ważne jest, aby pojęcia występujące w obu gałęziach prawa były identyczne w swojej nazwie jak i znaczeniu. Jeśli byłyby odmienne konieczne jest stosowanie definicji rachunkowych dla prowadzenia ksiąg, a podatkowych dla realizacji zobowiązań podatkowych.167 Jeśli niemożliwe byłoby pogodzenie tych elementów przyjmuję, że należy dawać pierwszeństwo definicjom podatkowymi dążyć do interpretacji na jej korzyść ponieważ to one akumulują postać pieniężna zjawiska ekonomicznego zarówno pod względem sprawozdawczym jak i podatkowym.


Jeśli interesuje was tematyka spółek prawa handlowego polecamy stronę naszych przyjaciół:

www.gotowespolki.org

www.sprzedazspolki.org

Znjdziecie tam pełną ofertę spółek prawa handlowego oraz porady prawne dotyczace prowadzenia spółek.


 • Zasada pierwszeństwa treści nad formą.

Aby informacje mogły wiernie odzwierciedlać wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację finansową i wynik działalności jednostki powinny być ujęte w księgach i zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią, a nie tylko formą prawną która jest opisana ze względu na przepisy.168

Jest to założenie które nakazuje przyjmować pierwszeństwo stanu faktycznego ponad stan prawny dla celów rachunkowych. Oznacza to innymi słowy że wszelkie formy “korzystania” z aktywów, które nie są własnością bądź wynajmem, ale przynoszą wymierne obciążenia lub korzyści ekonomiczne powinny być uwzględniane przy rachunkowości finansowej i podatkowej.169

Dla celów podatkowych zasada ta może być stosowana w sposób generalny bądź szczegółowy dla konkretnych instytucji prawnych takich jak np. Leasing. Należy ją stosować z rozmysłem, gdyż nadmierna ingerencja w tą materię może stać w sprzeczności z zasadą przejrzystości rachunkowej. Istotne jest aby zrozumieć, że opodatkowanie powinno się odbywać na realnej materii, a nie w wirtualnym świecie rachunkowości. Rachunkowość ma na celu przedstawiać pieniężne wartości aktywów które występują w sposób fizyczny, prawny lub umowny (własność intelektualna), a nie tworzyć fikcję dla wygody obliczeń.170

Tak samo należy traktować sytuację, w której formalnie następuje sprzedaż części aktywów przedsiębiorstwa, lecz są one nadal wykorzystywane w procesie produkcji, a ryzyko ich utraty lub zniszczenia nie przeszło na nabywcę.171

 • Zasada dokładności.

Założenie to jest istotne zarówno z perspektywy sprawozdawczości, ale i z perspektywy podatkowej mimo, że zmierzają na tych płaszczyznach w odmiennych kierunkach. Dokładność dla sprawozdawczości jest istotna jeśli chodzi nie przeszacowanie wartości spółki i prezentacji jej wyników jako nadmiernie korzystnych.172

Natomiast jeśli chodzi o dokładność dla celów podatkowych, ma ona za zadanie utrudnić ukrywanie dochodów bądź ich zaniżanie. Z jednej strony ustawodawca wymaga, aby nie przeszacować dochodów ponieważ będzie to mylące dla inwestorów, a drugiej natomiast wymaga się aby ujawniać wszelkie możliwe fakty mogące zostać uznane z a dochód.

 • Zasada rozpoznawania.

Rachunkowość powinna sygnalizować wszelkie wydatki lub dochody, których wystąpienie w przyszłości jest prawdopodobne. Mogą one mieć wpływ na wyniki finansowe, a co za tym idzie na rozmiar opodatkowania. Mimo że zaistnienie tych zdarzeń nie jest pewne to powinny zostać ujawnione w rachunkowości ponieważ mogą diametralnie zmienić jej obraz w przyszłości. To samo powinno się tyczyć spraw sądowych będących w toku, jednak w ich przypadku powinno się ograniczyć do samej sygnalizacji bez podawania wartości kwotowej która jest trudna do ustalenia w przypadku sporów sądowych.173

Rozpoznawanie powinno także umożliwiać dedukcję strat z poprzednich lat oraz uznanie jako kosztów wierzytelności, które są nieściągalne 174175. Zasada rozpoznawanie powinna uwzględniać fakt, że prowadzenie każdej działalności ekonomicznej nie ma charakteru jednorazowego (incydentalnego), ale ciągły i jako taki powinien być traktowany także przy obliczaniu zobowiązań podatkowych. Procesy biznesowe są procesami ciągłymi i powtarzalnymi co jest zgodne z współczesnymi założeniami dotyczącymi celu działalności gospodarczej czyli maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa w długim okresie.

 • Zasada wymierności.

W przypadku wartości pieniężnych istnieje wiele różnych sposobów ich mierzenia. Możemy stosować wartości historyczne, wartości pieniądza w czasie albo wartość aktualną.176 Zazwyczaj posługujemy się wartościami historycznymi, czyli takimi których wartość została określona w pewnym momencie czasu i nie jest dyskontowana przez inflację lub inne czynniki. Jednak w niektórych specyficznych sytuacjach musimy się posługiwać konkretnymi metodami dyskontowania przepływów finansowych nawet dla celów podatkowych (np. indeksowanie aktywów o inflację)177. Ważne jest aby system podatkowy przyjmował jeden typ wymierności finansowej jako główny, a wszelkie odstępstwa powinny być uregulowane w sposób szczególny. Wymierność jest bardzo istotna dla wymogów podatkowych sprawozdawczości rachunkowej. Niektóre aktywa są trudne do wymierzenia jeśli chodzi o przedstawienie ich w postaci liczbowej (np. własność intelektualna) co nie znaczy, że możemy rezygnować z wymierzania wartości niektórych z nich. Stanowiłoby to podstawę do nadużyć podatkowych i czyniło sprawozdania trudnymi w interpretacji. Identyczna sytuacja miałaby miejsce w momencie kiedy mielibyśmy do czynienia z postępowaniami sądowymi w toku. Bez wymierzenia kwotowego wartości spornej, zarówno administracja podatkowa jak i inwestorzy uzyskaliby niejasny obraz sytuacji przedsiębiorstwa.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade