Rozdział I — HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

Gotowe Spółki
Feb 5 · 6 min read

3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie

Rynek obrotu papierów wartościowych i towarów w Londynie został założony w 1688 r.25 (początkowo był to wyłącznie rynek a nie giełda która posiada cechy sformalizowanej instytucji). Handel akcjami początkowo skupił się w nieformalny sposób wokół Exchange Alley 26 w Londynie oraz pobliskich kawiarniach gdzie dokonywano pierwszych transakcji. W 1689 r. w Wielkiej Brytanii było ok. 15 spółek typu joint Stock (archetyp spółek akcyjnych), których kapitalizacja wynosiła 0,9 m £. Sześć lat później w 1695 r. było ich już 150, a ich kapitalizacja wynosiła 4,3 m £27. Największymi spółkami tego okresu były Hudson Bay Company, Royal African Company oraz sławna East India Company (Kompania Wschodnioindyjska). Natychmiastowo po utworzeniu rynku pojawiają się tzw. Stock Jobbers (ang. „Giełdowi Robociarze” — osoby zajmujące się działalnością para-brokerską). Duża liczba zamorskich wypraw organizowanych przez Brytyjczyków w znacznym stopniu sprzyjała dynamicznemu rozwojowi giełdy. Dodatkowo rząd brytyjski wykorzystywał rynek do sprzedaży swojego długoterminowego długu.


Jak zawsze zachęcam też do odwiedzenia strony naszego sponsora:

www.gotowespolki.org

Znajdziecie tam Państwo bardzo ciekawe informacja na temat prawa spółek handlowych oraz uzyskacie możliwość zakupu usług związanych z rejestracją i zakupem gotowych spółek na sprzedaż.

Dodatkowym miejscem gdzie możecie uzyskać usługi tego typu to strona:

Sprzedaż Spółki


Olbrzymie obroty, szybki rozwój giełdy oraz euforyczne zainteresowanie handlem akcjami ściągnęły do Londynu dużą liczbę osób chcących zajmować się obrotem akcjami. Rynek początkowo stał się synonimem „łatwego zarobku”. Nadmierna spekulacja doprowadziła w 1720 r. do powstania pierwszej bańki finansowej nazwanej później „South Sea Bubble”. Wydarzenie to jest do dziś uznawane za podręcznikowy przykład psychologii tłumu (należy dodać, że inny klasycznym podręcznikowym przykładem bańki spekulacyjnej z tego okresu była Holenderska Mania Tulipanów). W odpowiedzi na te wydarzenia parlament brytyjski wprowadza pierwsze regulacje dotyczące obrotu akcjami czyli „Bubble Act” z 9 Czerwca 1720 r.

Ekspansja kolonialna i ekonomiczna Wielkiej Brytanii miała zbawienny wpływ na rozwój giełdy która stała się centrum finansowania większości wypraw. Konkurencja ekonomiczna z Holandią w Azji oraz konflikty militarne z Francją podtrzymywały ciągłe zapotrzebowanie na kapitał i jego koncentrację. W warunkach tych w 1740 r. obrót papierami wartościowymi osiągnął poziom 25000 sztuk rocznie. Giełda stała się miejscem pracy dla wielu ludzi stanowią podstawy do pierwszego nowoczesnego systemu finansowego świata.

W 1761 r. grupa 150 brokerów tworzy klub aby handlować akcjami. Jest to jeden z pierwszych archetypów domu maklerskiego świata. Dwanaście lat później ich siedzibą przy alei Sweeting`s staje się centrum handlowym ze względu na duży parkiet. Członkowie klubu zaczynają ją następnie nazywać „The Stock Exchange”, lecz jest to nazwa nieformalna.

Koniec XVIII w. stanowi okres przełomowy w historii Londyńskiego rynku. W 1789 r. zostaje powołane „Committee for General Purposes” jako instytucja mająca się zajmować ogólną administracją giełdy. Rok później komitet postanawia pobierać opłatę w wysokości 5 pensów od każdego uczestnika rynku giełdowego (każdorazowa opłata za wejście na parkiet). Rynek powoli zaczyna zmieniać się w sformalizowaną instytucję opartą na przejrzystych zasadach funkcjonowania oraz zorganizowanej strukturze. W dniu 7 stycznia 1801 r. „Committee of Proprietors” (and. Komitet Właścicieli) zrzeszający właścicieli budynku gdzie znajdowała się giełda postanawia ustanowić umowę powołującą do życia London Stock Exchange (ang. Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych), w której można wykupić udział poprzez subskrypcje. Umowa wchodzi w życie 3 marca 1801 r. co uznaje się za historyczną datę powstania Londyńskiej Giełdy.

Inkorporacja giełdy w formę prawną i ustanowienie jej wewnętrznego regulaminu zmienia ją w całkowicie odrębny podmiot pod względem prawnym i gospodarczym. W 1802 roku giełda przenosi się do nowego poje mniejszego budynku przy Caple Court. Ciągły wzrost zainteresowania rynkiem akcji i dynamiczny rozwój powoduje powstawanie licznych konfliktów dotyczących zasad na jakich ma się odbywać obrót akcjami oraz jak mają funkcjonować spółki oraz sama giełda. W odpowiedzi na pojawiające się problemy Parlament postanowił w 1812 roku ustanowić pierwszy kodeks prawa handlowo-finansowego dla parkietu. Istotną zmianą była jego spójność i stabilność w przeciwieństwie do doraźnych zasad ustanowionych przez wcześniej wspomniane „Committee of Proprietors”. Co więcej regulacja ta stała się wzorem dla zasad na jakich zbudowano pierwotne funkcjonującą NYSE.

XIX w. był dla giełdy Londyńskiej okresem spokojnego stabilnego rozwoju i rozbudowy. Widząc sukces Londyńskiego parkietu w 1836 r. założono regionalne giełdy w Manchesterze i Liverpoolu. W 1845 pojawia się kolejna gorączka spekulacyjna pod nazwą „Railway Mania” (ang. Mania Pociągowa). Dla większości ekonomistów tego okresu powoli staje się jasne że cykle koniunkturalne i okresy nadmiernej spekulacji tworzącej tzw. „bańki” są nieodłącznym elementem ustroju kapitalistycznego czego namacalnym dowodem jest zachowanie giełdy.

Działalność giełdy została częściowo zawieszona w 1914 r. z powodu I Wojny Światowej. Ta Sama sytuacja ma miejsce w trakcie II Wojny Światowej. Supremacja parkietu w Londynie w stosunku do innych regionalnych parkietów stała się powodem spięć między bankami i brokerami dotyczącymi prowizji jakie pobierali za świadczenie swoich usług. Umową z 1916 r. zostają ustalone minimalne prowizje mające chronić handel na mniejszych giełdach. W długim okresie jednak nie uda się powstrzymać wchłonięcia mniejszych brytyjskich parkietów przez giełdę w Londynie.

Sytuacja giełdy i ogólna kondycja gospodarcza kraju zostały złamane przez kryzys gospodarczy lat 1929–34. Wkrótce miała nastąpić II Wojna Światowa, która zachwiała porządkiem gospodarczym Europy i całego globu. Zaraz po wojnie w 1945 r. rząd brytyjski ustanowił kontrolę państwową nad giełdą aby zwiększyć nadzwyczaj nadszarpnięte zaufanie inwestorów do rynków finansowych. Finanse Państwa były wtedy w straszliwym stanie ponieważ budżet wykazywał wzrost zadłużenia o 37% w stosunku do przedwojennego. Aby zapewnić stabilność sercu gospodarki jakim jest giełda 25 marca 1950 r. ustanowiono dla niej fundusz gwarancyjny.

Przełomowym wydarzeniem dla Giełdy Londyńskiej jest tzw. Big Bang z 1986 r. Następuje całkowita deregulacja giełdy, co wnosi Świeży powiew wzmożonej konkurencji. Członkowie giełdy mogą być ciałami inkorporowany (anglosaski odpowiednik osobowości prawnej) i co więcej posiadaczami tych osób prawnych mogą być zewnętrzne firmy prywatne. Następuje rezygnacja z minimalnej kwoty prowizyjnej co znacząco wzmaga konkurencję pomiędzy brokerami oraz z obowiązku handlu „twarzą w twarz” na rzecz obsługi komputerowej i telefonicznej. Sama giełda natomiast przekształca się w formę prawną Private Limited Company na Podstawie Companies Act z 1985 r. (odpowiednio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Kodeks Spółek Handlowych). Reforma ta nie tylko wzmogła konkurencję rynkową oraz aktywność inwestorów ale poniekąd stała się impulsem dla nadzwyczajnych zwrotów z rynku w okresie najbliższych lat.

XXI Wiek jest okresem spokojnego rozwoju giełdy nieprzerwanego zewnętrzną sytuacją polityczną jaka zmieniała się w europie i znanym nam świecie. Osobiście uważam, że fakt ten spowodował, że giełda brytyjska rosła w tak szybkim tempie. System finansowy rozwija się najlepiej w okresie stabilizacji i uwolnienia rynkowego. Brak nadmiernej ingerencji rządu w celu pozyskiwania kapitału na wojny spowodował że ryzyko papierów notowanych na giełdzie było niższe. Musimy jasno stwierdzić, że w ekonomicznej historii Wielkiej Brytanii olbrzymią rolę odegrało jej wyspiarskie położenie oraz brak poważnych zewnętrznych zagrożeń. Istotnym faktem było również posiadanie przez królestwo licznych kolonii. Błędnym jest twierdzenie o olbrzymich zyskach jakie Anglia czerpała z państw zależnych swojego imperium, jednak nie można pominąć wzmożonej aktywności ekonomicznej, która zaowocowała rozwojem rynku finansowego. Była to pochodna wzmożonego zapotrzebowania (wręcz głodu) kapitału.


Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zakupem gotowych spółek przedstawiamy bezpośrednie odnośniki do poszczególnych typów usług firmy :

Gotowe Spółki

Spółki Zagraniczne

Spółki z historia finansową i obrotami

Spółki pod kredyt

Spółki z licencją

Czyste spółki

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade