Rozdział II — GIEŁDA A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

Gotowe Spółki
Feb 5 · 3 min read

5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.

Przedsiębiorstwa znajdujące się na giełdzie nie zawsze posiadają skoncentrowany akcjonariat co daje możliwość ich przejęcia. Przejęcia mogą następować poprzez stopniowe przejmowanie akcji albo poprzez wezwanie, czyli zaoferowanie natychmiastowego zakupu dużego pakietu akcji po cenie przewyższającej cenę rynkową. Przedsiębiorstwa bardzo często mają nadmiar gotówki, której nie chcą przeznaczać na dywidendy. Dysponowanie dużym kapitałem umożliwia rozwijanie działalności w nowych branżach bądź budowanie struktur zapewniających kontrolę nad wszystkimi etapami produkcji, w której uczestniczy przedsiębiorstwo. Stwarza to nieograniczone możliwości wchodzenia na nowe rynki oraz rozwijania działalności w nowych branżach. Przejęcie pozwala nie tylko na zakup aktywów potrzebnych do rozpoczęcia działalności ale wiąże się z objęciem we władanie „know how”, którego rozwinięcie od podstaw jest bardzo kosztowne.


Jak zawsze zachęcam też do odwiedzenia strony naszego sponsora:

www.gotowespolki.org

Znajdziecie tam Państwo bardzo ciekawe informacja na temat prawa spółek handlowych oraz uzyskacie możliwość zakupu usług związanych z rejestracją i zakupem gotowych spółek na sprzedaż.

Dodatkowym miejscem gdzie możecie uzyskać usługi tego typu to strona:

Sprzedaż Spółki


Masowe przejęcia mają miejsce na rynku zazwyczaj w okresie recesji i kryzysu. Wynika to z prostego faktu posiadania zwiększonej ilości kapitału przez spółki lepiej zorganizowane i zarządzane. Posiadają one kapitał w okresie kiedy kapitalizacja giełdowa innych przedsiębiorstw topnieje i znajdują się trudnej sytuacji finansowej. Nowy właściciel zazwyczaj umożliwia finansowanie, dostęp do dodatkowych rynków i produktów oraz co bardzo istotne wymusza restrukturyzację.

Co do zasady rozróżniamy cztery rodzaje przejęć: przyjazne, wrogie, odwrotne oraz „backflip”.

Przyjazne przejęcie — odbywa się zazwyczaj za uprzednim poinformowaniem zarządu spółki przejmowanej. Zazwyczaj jest ono również poprzedzone konsultacjami pomiędzy zarządami spółek dotyczącymi planów związanych z przyszłością przedsiębiorstwa, relacji pomiędzy zarządami i radami nadzorczymi oraz rozmiarami zatrudnienia i kształtem kadry pracowników.

Wrogie przejęcie — odbywa się bez zgody zarządu spółki przejmowanej. Może to nastąpić poprzez wezwanie do sprzedaży akcji powyżej ceny rynkowej, tzw. „wojnę pełnomocników” gdzie przejmujący próbuje nakłonić część akcjonariatu aby ta zmieniła zarząd na taki, który zaakceptuje przejęcie albo stopniowy wykup akcji przez pełnomocników ukrywając tym samym tożsamość ostatecznego właściciela.

Przejęcie odwrotne — ma miejsce w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo przejmowane jest spółką publiczną, a przejmujący jest spółką prywatną (nienotowaną).

„Backflip” — przejęcie w którym spółka przejmująca staje się spółką córką spółki przejmowanej.


Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zakupem gotowych spółek przedstawiamy bezpośrednie odnośniki do poszczególnych typów usług firmy :

Gotowe Spółki

Spółki Zagraniczne

Spółki z historia finansową i obrotami

Spółki pod kredyt

Spółki z licencją

Czyste spółki

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade