Rozdział II — GIEŁDA A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

Gotowe Spółki
Feb 5 · 2 min read

6. Wnioski

Na podstawie powyższych stwierdzeń mogę przedstawić jakie relacje posiada giełda papierów wartościowych w stosunku do gospodarki. W syntetycznym ujęciu widzimy, że najważniejszym wpływem giełdy na gospodarkę jest racjonalizacja kapitału na rynku. Kapitał może być bezpośrednio wykorzystywany do inwestycji przez każdy podmiot gospodarczy. Nie występują bariery wejścia na rynek ze względu na początkowo dużą kapitałochłonność projektów. Każdy podmiot finansowy może pozyskiwać kapitał bez ograniczeń w postaci emisji akcji lub obligacji.


Jak zawsze zachęcam też do odwiedzenia strony naszego sponsora:

www.gotowespolki.org

Znajdziecie tam Państwo bardzo ciekawe informacja na temat prawa spółek handlowych oraz uzyskacie możliwość zakupu usług związanych z rejestracją i zakupem gotowych spółek na sprzedaż.

Dodatkowym miejscem gdzie możecie uzyskać usługi tego typu to strona:

Sprzedaż Spółki


Rynek finansowy stał się z tego powodu jądrem gospodarki i stanowi w dużej mierze o jego kondycji. W zasadzie większość dużych przedsiębiorstw jest publicznych, przez co system finansowy znajduje swoją podstawę w giełdzie papierów wartościowych.

Każdy z instrumentów pełni odmienną rolę, która jest wynikiem możliwej stopy zwrotu oraz ryzyka związanego z inwestycją. Podział instrumentów na udziałowe, duże oraz pochodne jest także wynikiem odmiennych ról jakie spełniają. Służą do zabezpieczania przyszłych przepływów finansowych lub pozyskania kapitału na własne inwestycje.

Przedstawiłem także możliwości jakie giełda stwarza dla rozwoju struktur przedsiębiorstw oraz ładu korporacyjnego. Umożliwienie inwestorom indywidualnym obrotu akcjami w postaci publicznej niweluje także bariery wejścia na rynek i pozwala na partycypację społeczeństwa w zyskach przemysłu. Równocześnie jedną z najważniejszych funkcji, a zarazem bardzo często pomijanych w opracowaniach ekonomicznych jest fakt wysłania przez notowania sygnałów wyprzedzających w stosunku do gospodarki.

Jestem głęboko przekonany że giełda papierów wartościowych przez wiele lat pozostanie jądrem gospodarek krajów a system finansowy będzie zmierzał w kierunku dużej internacjonalizacji i stanie się platformą stworzenia nowego ładu gospodarczego na świecie.


Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zakupem gotowych spółek przedstawiamy bezpośrednie odnośniki do poszczególnych typów usług firmy :

Gotowe Spółki

Spółki Zagraniczne

Spółki z historia finansową i obrotami

Spółki pod kredyt

Spółki z licencją

Czyste spółki

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade