Rozdział III — ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA. 5. Wnioski

Gotowe Spółki
Apr 9 · 2 min read

5. Wnioski

W zakresie standardów opodatkowania zysków giełdowych widzimy wyraźną tendencję do unifikacji przepisów na skalę międzynarodową. Jest ona wzmacniana przez kryzys finansowy oraz jego konsekwencję na kondycję przemysłu.

Próby unkiania opodatkowania zysków finansowych przez duże korporacja powoduje unifikację przepisów na arenie miedzynarodowej. Zwiększa się także przejrzystość prawa podatkowego w tym zakresie, a wszelkie regulacje pozwalające na korzystanie z rajów podatkowych są stopniowo eliminowane.

Najważniejszą przemianą jaką obecnie przechodzi system podatkowy to urealnienie opodatkowania w kontekście wartości ekonomicznej zysków podlegających opodatkowaniu. Indeksowanie zysków o inflację oraz możliwość zaliczania kosztów finansowania inwestycji ma na celu prezentację realnego, a nie nominalnego zysku. W mojej opinii jest to najważniejszy element obecnej ewolucji przepisów podatkowych.

Stopa podatkowa przestaje być też jednowymiarowa i ograniczona do rozmiarów zysków, ale bierze też pod uwagę czynniki takie jak okres utrzymania inwestycji, rodzaj papierów wartościowych oraz typ działalności spółki. Przekłada się to na pełniejsze ujęcie podatku i lepsze odwzorowanie jego znaczenia ekonomicznego.

W zakresie regulacji państw należących do Unii Europejskiej widzimy całkowite uniezależnienie od obywatelstwa inwestora lub siedziby spółki w ramach Unii Europejskiej, co jest zgodne z budową europejskiego systemu finansowego.

Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że mogę stwierdzić, iż tendencja unifikacji i standaryzacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zysków finansowych zostanie na świecie utrzymana oraz wzmocniona. Trend ten będzie w dużej mierze spotęgowany przez nastroje społeczne w stosunku do branży finansowej, jak i polityczne tendencje do jej wzmożonego opodatkowania.


Jak zawsze pragniemy podziękować zaprzyjaźnionemu portalowi, dzieki któremu ta seria artykułów jest możliwa.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych:

Odpowiedzi na pytania dotyczace spółkek i wiele innych znajdziecie na stronie www.sprzedazspolki.org

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade