Rozdział III — ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

Gotowe Spółki
Apr 1 · 2 min read
 1. Wstęp

Rozwój rynków finansowych spowodował konieczność uregulowania ich podstawy prawnej oraz zaproponowania ogólnych standardów opodatkowania. Kapitał bardzo szybko zaczynają rozprzestrzeniać się na skalę międzynarodową, co powodowało że właściciele oraz spółki bardzo często podlegały odrębnym reżimom prawnym. Pomimo tego jesteśmy w stanie zauważyć międzynarodowe tendencje w standardach opodatkowania zysków giełdowych.


Korzystając z okazji pragniemy zwrócić waszą uwagę na wybitny artykuł dotyczący procesu sprzedaży udziałów w spółce — Sprzedaż Spółki

Znajdziecie tam informacje na temat:

 • forma zbycia,
 • wycena spółki,
 • strony umowy,
 • wzór umowy spółki,
 • formalne i techniczne aspekty związane ze zbyciem spółki z o.o.,

Po pierwsze przepisy dotyczące opodatkowania zysków giełdowych są zdecydowanie bardziej liberalne niż inne regulacje prawa podatkowego. Wynika to z dwóch faktów. Dużego przełożenia rynku finansowego na rozwój gospodarki przez co posiadają pewne przywileje oraz znaczącego wpływu korporacji finansowych, które dążą do utrzymywania niskiego opodatkowania oraz elastyczności przepisów, aby maksymalizować swoje zyski.

Opodatkowanie to wykazuje także dużo większą cechę materializmu i odzwierciedlenia korzyści ekonomicznych. Widzimy wyraźną tendencję na całym świecie do indeksacji dochodów kapitałowych o inflację oraz inne wskaźniki, które mają na celu opodatkowanie realnego, a nie nominalnego dochodu.

Bardzo wyraźne jest też odrębne traktowanie regulacji podatkowych dotyczących zysków kapitałowych. W większości systemów prawnych obserwujemy tworzenie specjalnych ustaw, których celem jest regulacja opodatkowania zysków finansowych. Odrębność ta jest widoczna także w zakresie powoływania specjalnych struktur państwowych mających na celu egzekucję podatków finansowych oraz zapobieganiu przestępstwom związanym z obrotem papierami wartościowymi.

Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że regulacje dotyczące prawa podatkowego i opodatkowania zysków kapitałowych są jednym z kardynalnych elementów budowy europejskiego systemu finansowego. Integracja i normalizacja tych przepisów postępuje nie tylko w ramach Unie Europejskiej, ale także pomiędzy największymi gospodarkami na świecie.

Sponsor artykułu:

Wirtualne biuro Poznań — Coworking Centrum

Wirtualne biuro Gdańsk — Coworking Centrum

Jedno miejsce gdzie załatwisz wszystkie swoje sprawy. Adres rejestracyjny dla firmy, wirtualne biuro, odbiór poczty oraz inne usługi biznesowe.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade