Rozdział III — ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Wielkiej Brytanii.

Gotowe Spółki
Apr 9 · 6 min read

Rozdział III — ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Wielkiej Brytanii.

a) Podstawa Prawna.

Obecnie podstawa prawna do zapłaty podatku od zysków kapitałowych znajduje się w Ustawie o opodatkowaniu dochodów z 1992 r. (Taxation of Chargeable Gains Act 1992 r.) Dochody od zysków kapitałowych wraz z podatkiem od osób inkorporowanych (odpowiednik osób prawnych) są uregulowane w pierwszej części ustawy.

Druga odnosi się do metod obliczania zobowiązania podatkowego. Jest ona obszerna ze względu na dość dużą liczbę czynników zaangażowanych w obliczanie dochodów osobistych. Pragnę przypomnieć, że brytyjskie ustawodawstwo scala dochody osobiste z dochodami kapitałowymi pod wieloma względami. Możliwe jest łączenie kosztów oraz odpisów pomiędzy dochodami kapitałowymi a dochodami osobistymi z niektórych rodzajów aktywów, jak np. Nieruchomości

Taxation of Chargeable Gains Act reguluje dodatkowo zagadnienia związane z sposobem rozliczania podatków przez osoby inkorporowane oraz osoby prawne (Individuals, Partnerships, Trusts oraz Collective Investment schemes). Posiada także oddzielną część przeznaczoną dla instrumentów pochodnych, udziałowych, surowców, ubezpieczeń co stanowi duże udogodnienie przy stosowaniu prawa podatkowego. Wszystkie rodzaje aktywów oraz typy instytucji zajmujących się ich obrotem posiadają jasno skodyfikowane przepisy.Uważam że takie rozwiązanie powinno być wzorem do naśladowania ponieważ jest bardzo przejrzyste. Polskie ustawodawstwo podatkowe jest “rozsiane” pomiędzy liczną grupą usta, które posługują się odmiennymi definicjami, a co gorsze permanentnie podlegają zmianom.

 1. Stawki Podatkowe i sposób ich stosowania.

W przypadku obliczania dochodów poprzez pomniejszenie przychodów o koszta każdy rodzaj aktywów jest traktowany oddzielnie. Innymi słowy przychody z akcji nie mogą być pomniejszane o koszta nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Do każdego z aktywów należy zastosować wszelkie związane z nim koszta a następnie zsumować w ten sposób uzyskane przychody I straty w całość. Tak uzyskana kwota podlega opodatkowaniu. Podatek innymi słowy jest płacony od zysku który jest obliczany z różnych źródeł. Natomiast koszta poniesione przez podatnika nie mogą być kompensowane między źródłami przychodu. Ważnie jest aby zauważyć że system brytyjski różnicuje klasy akcji pod względem podatkowym. Kompensacja przychodów I strat może się odbyć tylko pomiędzy akcjami tej samej klasy (podobne rozwiązanie występuje w polsce, ale nie dotyczy samych typów akcji).

Kosztami które odlicza się w celu uzyskania czystego przychodu są:

 • początkowy koszt aktywu,
 • koszta poniesione wraz z zakupem aktywów takie jak prowizje I opłaty stałe oraz koszta ulepszjące dane aktywa,

Co ważne te koszta nie uwzględniają innych opłat związanych z nabyciem aktywów oraz kosztów ubezpieczenia czy odsetek z pożyczki.

Indeksowanie zysków o inflację.

Brytyjski system podatkowy przewiduje jednak obniżenie wartości aktywów do opodatkowania poprzez indeksowanie inflacji. Jednakże od 6 kwietnia 2008 r. mogą ją jedynie stosować przedsiębiorstwa spółki handlowe.

Jest to uwzględniane za pomocą obliczenia spadku wartości danego aktywu na przestrzeni okresu od zakupu do sprzedaży wartość ta jest odejmowana od przychodów przed opodatkowaniem.

Wartości indeksacyjne są ustanawiane co roku i publikowane w celu indeksacji. Poniżej przedstawiam przykładowe zestawienie indeksacyjne.

Zwolnienia podatkowe.

Ulgi:

Każdy kto uzyskał w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych poniżej 10 000 funtów. Dodatkowo każdy z małżonków i partnerów cywilnych jest traktowany oddzielnie co uprawnia ich do oddzielnego zwolnienia. Dodatkowo wszystkie straty przenoszone są na następne lata i podlegają odliczeniu od zysków z lat następnych. Tax rate. W latach 2009/2010 stopa podatkowa wynosiła 18% ale realnie była obniżona do 10% w wypadku gdzie miały zastosowanie przepisy dotyczące przedsiębiorców.

Całkowitemu zwolnieniu od podatku podlegają przekazanie aktywów małżonkowi lub partnerowi cywilnemu, na cele dobroczynne oraz niektóre rodzaje darowizn papierów wartościowych, które nie podlegają obrotowi publicznemu oraz stanowią mniej niż 5% praw do głosu w spółce. Podobnie jest w przypadku wykupu akcji własnych w celu umorzenia albo reorganizacji przedsiębiorstwa oraz dokonania przejęcia spółki.

 1. Struktura Podatku Dochodowego.

Dochodem kapitałowym w systemie prawa Wielkiej Brytanii jest każdy dochód pojawiający się w wyniku sprzedaży lub darowizny aktywów. System przewiduje pewnego rodzaju ulgi i zwolnienia zgodnie.

Pod pojęciem dochodów z akcji rozumiemy dochody ze sprzedaży akcji i instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, obligacji (z pominięciem obligacji państwowych i komunalnych, które są wyłączone spod opodatkowania). Jak wcześniej określiliśmy koszty poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu są rozliczane oddzielnie i dopiero taka kwota podlega opodatkowaniu.

Podatek od dochodów kapitałowych pojawia się za każdym razem kiedy sprzedamy, darujemy, dokonać transferu (przekazania), zamiany albo uzyskania kompensacji za stratę aktywu. Ważne jest, że mamy tu na myśli opodatkowany dochód, a nie przychód. Czyli czysty zysk po pomniejszeniu go o koszta. Z grupy tego rodzaju przychodów są wyłączone darowizny, dziedziczenie i uzyskanie majątku w drodze rozwodu. Takie aktywa są opodatkowane dopiero w momencie ich zbycia.

Podatek od zysków kapitałowych jest płacony przez “osoby wypłacalne”. Osobami wypłacanymi w rozumieniu prawa brytyjskiego są: osoba fizyczna, spółka partnerska i trust. Spółki prawne nie płacą podatku od zysków kapitałowych. Zamiast tego płacą podatek CIT, czyli corporate income tax.

Podatek od zysków kapitałowych w Wielkiej Brytanii jest stosowany nie tylko do aktywów finansowych, ale i do ziemi, budynków, aktywów fizycznych oraz praw które posiadają wartość ekonomiczną. Jest to dość szeroki ujęcie więc my skupimy się tylko na aktywach finansowych.

CGT (Capital Gains Tax) jest podatkiem znajdującym zastosowanie do wszystkich rodzajów aktywów poza tymi które zostały ujęte w wyjątkach. Czasami prowadzi to do dużych komplikacji.

Prawo brytyjskie pozwala również na zastosowanie przepisów pozwalających dokonać “Negligible Value Claim”. Jeśli dane aktywa z jakiegoś powodu całkowicie albo prawie całkowicie straciły swoją wartość co pozwala odliczyć ich wartość zakupu od podatku. Tyczy się to akcji spółek znajdujących się w likwidacji albo które zaprzestały obrotu publicznego.

Trzeba zwrócić uwagę, że tego typu rozwiązanie podatkowe powoduje że branża finansowa jest chroniona przed stratami realnej wartości pieniądza z powodu inflacji. Inne działy gospodarki nie posiadają tego typu ulg, co powoduje że są one bardziej wrażliwe na straty w okresach wysokiej inflacji. Osobiście uważam że indeksowanie zysków o inflację jest rozwiązaniem niesprawiedliwym ponieważ faworyzuje pewną kategorię dochodów pozwalając danej branży na szybszą akumulację.

d) Struktura Urzędów Podatkowych

Głównym urzędem odpowiedzialnym za pobór podatków w Wielkiej Brytanii jest Królewskie Biuro Podatków i Ceł (Her Majesty’s Revenue and Customs). Jest nie ministerialnym departamentem rządu Wielkiej Brytanii. Urząd ten powstał przez scalenie Urzędu Podatkowego Irlandii oraz Królewskiego Urzędu podatkowego i celnego w 2005 r. Na czele urzędu stoi zarząd wraz z przewodniczącym zarządu.

Urząd ten jest wyposażony w bardzo duży departament spraw kryminalnych. Zajmuje się ona zarówno zorganizowaną przestępczością fiskalną jak i sprawami dotyczącymi oszustw celnych, unikania płacenia podatków oraz akcyza na benzynę czy papierosy. Wraz z dużym zapleczem osobowym idą szerokie uprawnienia zbliżone do policyjnych i prokuratorskich. Co więcej część informacji pozyskiwanych przez funkcjonariuszy służy jako wsparcie wywiadowcze w kwestiach przestępczości międzynarodowej.

g) Źródłą prawa podatkowego w systemie brytyjskim.

Jako że Wielka Brytania jest państwem, które stosuje system prawny oparty na common law czyli tworzeniu prawa przez sądy i precedensy materia tak skomplikowana jest w zasadzie uregulowana w zwykłych ustawach. Dopiero interpretacja przepisów w razie wątpliwości odbywa się przez władzę sądowniczą, która wydaje wiążące interpretacje (przypominam że tego typu interpretacje są wydawane przez władzę wykonawczą w polsce w postaci interpretacji ministra finansów). Jest to bardzo istotne ponieważ w Wielkiej Brytanii władza wykonawcza nie posiada najmniejszego wpływu na interpretację przepisów podatkowych, a jedynie tworzy przepisy wykonawcze dla administracji podatkowej.

Najwyższą instancją podatkową jest Wysoki Trybunał Kancelaria Podatkowa (Upper Tribunal — Tax and Chancery Chamber). Jego celem jest pomoc I orzecznictwo w sprawach związanych z Administracją Finansową oraz Regulatorami Funduszy Emerytalnych. Posiada on moc do rewizji orzeczeń sądowych wydawanych przez niższe instancje.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

HISTORIA GIEŁD ŚWIATOWYCH — UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ.

 1. Wstęp
 2. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku.
 3. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Londynie.
 4. Powstanie giełdy papierów wartościowych w Tokio.

ROZDZIAŁ II

GIEŁDA, A GOSPODARKA — WZAJEMNE RELACJE.

 1. Wstęp
 2. Rynek giełdowy jako źródło kapitału inwestycyjnego.
 3. Instrumenty finansowej jako metoda racjonalizacji alokacji kapitału korporacyjnego oraz społecznego.
 4. Wpływ giełdy na ekonomiczne bariery wejścia na rynek.
 5. Publiczny obrót akcjami i strategie związane z zwiększeniem udziału na rynku.
 6. Wnioski

ROZDZIAŁ III

ŚWIATOWE STANDARDY OPODATKOWANIA.

 1. Wstęp
 2. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w USA.
 3. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w UK.
 4. Standardy opodatkowania zysków giełdowych w Europie.
 5. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODATKOWE, A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU SYSTEMU OPODATKOWANIA ZYSKÓW GIEŁDOWYCH

 1. Wstęp.
 2. Ustawodawstwo podatkowe.
 3. Ustawodawstwo bilansowe.
 4. Wnioski

ROZDZIAŁ V

POLSKIE STANDARDY OPODATKOWANIA DOCHODÓW GIEŁDOWYCH.

 1. Wstęp
 2. Modele opodatkowania.
 3. Przedmiot oraz sposób opodatkowania zysków giełdowych.
 4. Inne formy nabycia papierów wartościowych i metody ich opodatkowania.
 5. Płatnik podatku od zysków kapitałowych.
 6. Zwolnienia podatkowe.
 7. Opodatkowanie zysków kapitałowych z spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Wnioski

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Książki
 2. Orzeczenia
 3. Artykuły
 4. Strony Internetowe
 5. Dokumenty Publiczne
 6. Ustawy i Umowy
Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade