Wirtualne Biuro Kraków

Gotowe Spółki
Aug 13, 2019 · 1 min read

Po długim okresie wyczekiwania otworzyliśmy następne biuro w Krakowie. I podobnie jak w przypadku pozostałych biur udało nam się uruchomić w jego ramach usługę sprzedaży spółek. Jesteśmy bardzo zadowoleni z powodu naszego wzrostu oraz liczymy na to, że w najbliższym czasie uda nam się pozyskać nowych klientów. Z tego też powodu zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu.

Wirtualne biuro Kraków — od 50 zł miesięcznie

Wirtualne biuro i inne usługi

Wirtualne biuro Kraków oczywiście nie ogranicza się do jednej usługi. Połączenie coworkingu i wirtualnego biura oraz sprzedaży spółek oraz księgowości nadaje mu wyjątkowej jakości. Jeśli jesteście zainteresowani dokładnym spisem ich usług możecie go zobaczyć tutaj. Liczymy na to że w najbliższym czasie stanie się to jednym z najbardziej popularnych wirtualnych biura w Krakowie.

Lista usług dostępnych w naszym wirtualnym biurze i coworkingu:

Oferta w zakresie sprzedaży spółki

Jak widzicie firma ta jest bardzo dobrze przygotowana w zakresie sprzedaży spółek oraz umożliwia wam pozyskanie gotowych podmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście parametry spółki mogą być dla was dobrane w sposób dowolny. Więcej na ten temat dowiecie się dzwoniąc do nich — KONTAKT.

Gotowe Spółki

Written by

Gotowe Spółki is a Polish company helping foreigners to establish business in Poland. For any information please refer to this website: www.gotowespolki.org

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade