موزه بزرگی در یزد با مشارکت ایران و آلمان در خانه تاریخی صدرالعلما برپا خواهد شد.
جلسه ای با حضور مدیر تالار هنر آلمان و مسئولان میراث فرهنگی استان یزد

با همکاری تالار هنر آلمان و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، موزه بزرگی در محل تاریخی صدرالعلما برپا می گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد، در جلسه ای با حضور، برن هان اشپیس مدیر تالار هنر و نمایشگاه های کشور آلمان، سوزان آنن، فاطمه دانش یزدی مدیر کل میراث فرهنگی و دیگر مسئولان میراث فرهنگی استان یزد، راه اندازی موزه بزرگ یزد مورد بررسی قرار گرفت.

برن هان اشپیس ، سوزان آنن و فاطمه دانش یزدی

فاطمه دانش یزدی، همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کشور آلمان و استان یزد در ایجاد موزه بزرگ یزد را نقطه عطفی در تعامل فرهنگ و دانش میراثی بین استان یزد و کشور آلمان دانست.

او درباره تبدیل خانه تاریخی صدرالعلما به موزه گفت:

“این خانه تاریخی بنایی صفوی قاجاری است که در مرکز بافت تاریخی شهر یزد و در شریان اصلی این بافت و در کنار مهم ترین بناهای تاریخی این شهر قرار دارد و بی شک باید پیش از مرمت مستند نگاری کامل در خصوص آن صورت گیرد. در کنار مستند نگاری و مطالعه باید تمام عناصر ساخت یک موزه در انجام پروژه دیده شود تا بتوانیم تکنولوژی روز موزه داری جهان را در این مجموعه تاریخی بکار گیریم.”

او ادامه داد: “امید واریم بحث مرمت این بنا با رعایت اصول مرمتی و فاز به فاز انجام گردد و به زودی فاز طراحی بنا شروع شود تا به برنامه جامعی در خصوص این بنای تاریخی برسیم.”

سوزان آنن و برن هان اشپیس از خانه تاریخی صدرالعلما بازدید کردند.

فاطمه دانش یزدی درباره فاز طراحی این پروژه گفت:” هرچه میزان دانش ما در خصوص این پروژه بیشتر شود، قطعاً سرعت کار در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت.”

او از انتقال تجربه در این پروژه صحبت کرد و آن را بسیار مهم دانست: “ یکی از ارکان پروژه ایجاد موزه بزرگ یزد، استفاده از دانشگاه ها و حضور پررنگ دانشجویان است و استان از توان و پتانسیل های دانشگاه های آلمان نیز استقبال می کند.”

مسئولان میراث فرهنگی استان یزد و مسئولان خانه هنر آلمان در بازدید از خانه تاریخی صدرالعلما

برن هان اشپیس، مدیر تالار هنری نمایشگاه های آلمان، خانه تاریخی صدرالعلما یزد را نمادی از ذوق و هنر اصیل ایرانی در دوره های مختلف تاریخی دانست. او ابراز امیدواری کرد که در پایان این پروژه شاهد موزه ای خاص در بنایی خاص باشیم که هم ارزش بنای تاریخی و هم ارزش موزه در آن حفظ شده باشد.

منبع خبر: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد
 تاریخ انتشار: 9/11/1395

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.