ตรุษจีน แสนสะดุด

ปีใหม่สากลเป็นช่วงที่ฟินสุด พอปีใหม่จีน กลับตรงกันข้าม

น่าสงสัยว่าอะไรเป็นปัจจัยเหล่านี้ ทั้งความตื้อ ประสิทธิภาพงานที่ออกมาไม่เข้าเป้า การจัดการงบประมาณที่จำกัด การจัดการตัวเองที่ไม่ดีพอ รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่เข้าสู่ช่วงหมดโปรโมชั่น อยู่ในช่วงที่เริ่มมีความไม่เข้าใจกันและกัน

ไฟที่เหมือนจะมีพลังจากช่วงปีใหม่ กลับถูกเจือจางอย่างรวดเร็ว ท้อและเหนื่อยอย่างไรเหตุผลบ่อยขึ้น

รึอาจเป็นผลกระทบของการรักษาอาการซึมเศร้า ที่เราเพิ่งเริ่มรักษาตั้งแต่ตุลาคมปีก่อน (โดยปกติใช้เวลารักษาอย่างต่ำเกือบหนึ่งปี)

ก็ไม่รู้สินะ

หวังว่าจะผ่านไปได้แหละนะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.