أريد أن أتجاوز نفسي لكن علي أن أحققها أولاً، سو آ قس إتس تايم تو ميك سم ماني.

و حأحاول ما أخلي الدوامة تبلعني.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.