ااااااااءءءءءء تقييمي طلع كعب الشهر دا ، فاك ياخ ، استاهل لكن.

ياخ شنو استاهل و بتاع عامل فيا بعترف بالحق و لو على نفسي ، ديل حيوانات ولا شنو أنا هسي قصرت في شنو.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.