الزول البتضغط نفسك عشان ما يزعل دا لو زعل حيزعل عشان كلامك/تصرفك ضرّاو ، عشان نفسو يعني ، تعصر على نفسك عشان زول ما داير يعصر على نفسو.

Like what you read? Give ,,,,,,, a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.