وت دا فاك ، خشيت صفحة ناظم حكمت في الويكيبيديا لقيت تاريخ ميلادو زي تاريخ ميلاد محمد علي كلاي ، عاينت لتاريخ وفاتو لقيتو 3 يونيو ، برضو تاريخ وفاة محمد علي ، شي غريب.

Like what you read? Give ,,,,,,, a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.