GERÇEK Mİ, CESARET Mİ?

O, gerçeği seçti çünkü cesareti seçemeyecek kadar korkak olduğunu düşünüyordu. Ama küçük bir kızken tenhada beş kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra iki kere intihara teşebbüs ettiğini, ölmek kadar yaşamayı da beceremediğini bir çırpıda anlatıverdi bir oda dolusu insana.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.