KÜÇÜKEL CAN

Can küçükken ağaçtan düşüp sağ elini feci şekilde yaraladı. Bu nedenle eli hep küçük kaldı ve “Küçükel Can” olarak anıldı. O, bu küçük eliyle alet kullanamadığı için harika küçük hikayeler yazdı. Ama Can o zamanlar sağ yerine sol eliyle yazmayı öğrenseydi, belki de şimdi büyük büyük hikayeler yazıyor olurdu.

Like what you read? Give Gözde Sayınsoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.