SAP Social Sabbatical Ghana - week 1!
Ilse Moret
42

Wat een heerlijk herkenbare foto’s … Afrika, geniet van alles! Ik ben een beetje jaloers … Groetjes, Grada

Like what you read? Give Grada Snoek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.