Миний сонсох дуртай таван монгол подкаст
Бүсгүйн Хүүрнэл
1382

Хэрэгтэй мэдээлэл хуваалцсанд баярлалаа. Unlock ийг сонсдог их таалагдсан. Дундуур нь зарим англи үгийг нь ойлгохгүй явдал жоохон гараад байгаа. Ккккк бусдыг нь ч гэсэн олж сонсноо. Анх eslpod podcast сонсож эхэлж байж билээ.

Like what you read? Give Hongoro Smarty a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.