5 kroków do stworzenia wyjątkowego listu motywacyjnego

Krok 1

Wysyłaj list motywacyjny jeśli firma go oczekuje

Jeśli firma prosi o przesłanie listu motywacyjnego to nie jest jej widzimisię tylko wytyczne procesu rekrutacji. Jeśli go nie przesyłasz to na samym początku pokazujesz, że lekceważysz zasady w niej panujące oraz wykazujesz się brakiem zaangażowania. Możesz skreślić swoje szanse ponieważ w panelach rekruterów widać kto taki list dodał, a kto nie. Tym sposobem Twoja aplikacja może zostać w ogóle nie otworzona z powodów formalnych.

Krok 2

Spójność z CV

Na samym wstępie warto zauważyć, że list motywacyjny nie jest przepisanym CV w formie zdań. Często popełnianym błędem jest opisywanie swojego doświadczenia punkt po punkcie jak przedstawiliśmy je w CV. W liście motywacyjnym chodzi o coś zupełnie innego. Jak sama nazwa wskazuje prezentujesz w nim swoje motywacje do rozpoczęcia pracy na stanowisku o które się ubiegasz.

Krok 3

Bądź sobą!

List motywacyjny to raczej formalny dokument ale można go oczywiście napisać w bardziej personalny sposób. Rekruter czytając go będzie mógł poznać nie tylko Twoją motywację ale również Ciebie.

Krok 4

Nie kopiuj!

List motywacyjny ściągnięty z internetu? To nie przejdzie! Kto by chciał czytać kolejne xero zaczynające się słowami: “W odpowiedz na Państwa ofertę…”. Nawet jeśli Twoje CV przykuje uwagę, a kwalifikacje będą odpowiadać stanowisku na które aplikujesz, tak przygotowanym listem możesz zaprzepaścić swoje szanse. Napisz mniej ale własnymi słowami zamiast wklejać kolejne zdania z gotowych przykładów zaczerpniętych z internetu.

Krok 5

Pokaż na co Cię stać

Dla przyszłego pracodawcy najważniejsze jest jakie korzyści możesz wnieść do jego firmy. Opisz jakie wartości udało Ci się wnieść do firmy w której wcześniej pracowałeś.

Podsumowanie

Już wiesz jak pisać listy motywacyjne które zapewnią Ci zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, a na niej już wszystko zależy od Ciebie.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store