5 kroków do stworzenia wyjątkowego listu motywacyjnego

Krok 1

Wysyłaj list motywacyjny jeśli firma go oczekuje

Krok 2

Spójność z CV

Krok 3

Bądź sobą!

Krok 4

Nie kopiuj!

Krok 5

Pokaż na co Cię stać

Podsumowanie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade