5 zasad wygranej rozmowy kwalifikacyjnej

Zasada 1

Zrób pierwsze dobre wrażenie

Zasada 2

Przygotuj się i nie bój się pytać

Zasada 3

Ubierz się odpowiednio

Zasada 4

Nie kłam!

Zasada 5

Podziękuj za rozmowę

Podsumowanie

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade