Với độ lầy lội kèm khả năng tạo giáp khó chịu. Mordekaiser thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí đường trên. Cùng GuideMoba khám phá lối chơi để sử dụng hiệu quả Mordekaiser qua bài viết dưới. Bảng bổ trợ Mordekaiser Solo Top Điểm then chốt mình chọn là Xung Kích Bão Tố. Giúp Mordekaiser gia tăng 40% […]

The post [Mordekaiser Guide Solo Top — Season 7] Hướng dẫn chơi, cách lên đồ Mordekaiser đường trên appeared first on GuideMoba.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.