Với khả năng bảo kê cực tốt, Nami là một hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời. Cùng GuideMoba khám phá lối chơi để phát huy tối đa sức mạnh của Nami Support qua bài viết dưới. Bảng bổ trợ Nami Support Điểm then chốt mình chọn là Phong Ngôn Chúc. Khả năng hồi máu, tạo lá […]

The post [Nami Guide Support — Season 7] Hướng dẫn chơi, cách lên đồ Nami hỗ trợ appeared first on GuideMoba.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.