Rakan có khả năng bảo kê đồng minh cực tốt nhờ bộ kỹ năng hoàn hảo của mình, đặc biệt là khi hắn kết hợp với Xayah. Cùng GuideMoba khám phá lối chơi thú vị của Rakan qua bài viết dưới. Bảng bổ trợ Rakan Support Điểm then chốt mình chọn là Phong Ngôn Chúc. Điểm […]

The post [Rakan Guide Support — Season 7] Hướng dẫn chơi, cách lên đồ Rakan hỗ trợ appeared first on GuideMoba.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.