İnternette Neden Yeterli Türkçe Kaynak Yok?
Onur Gözüpek
15016

Bence en azından şuan da sorun yazmakta veya paylaşmakta değil. Bir yazı için önce belirli bir okuyucu kitlesine ihtiyaç var. Bu okuyucu kitlesine yazmadan nasıl ulaşılacak diyorsanız eğer şöyle düşünelim sizlerin yazacağınız metin bizim gibi gençler için ve gençler ilgi çekici ve popüler şeylerle daha çok ilgileniyor. Bu gençlerin ilgisini çekecek bir şey bulunmalı öncelikle.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.