Üniversitelerin bize verdikleri edu uzantılı e-postalar birçok yerde bizlere olanak sağlamaktadır. Bunlar arasında özellikle yazılım konusunda en popüler olan GitHub Student Developer Pack olanaklarıdır. GitHub’ın partnerleri ile oluşturduğu pakette tasarım, pazarlama, yazılım, bulut işlemleri ve daha birçok konuda ücretsiz kullanım hakkı bulunmaktadır. …

Gülbarin Maçin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store