This story is unavailable.

geri dönüş tipi boolean olan metoddan long dönmeye çalışan ve build edememesi üzerine saatlerini harcayıp en sonunda yanındaki adama soran şahsiyet :)

onunla geçirdiğim birkaç aylık çalışma arkadaşlığını hep böyle güzel anılarla anıyorum :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.