Oppgåva for denne veka var innlogging. Me skulle prøva Fortesques, men det var ganske magert både av kjende plassar og folk. Men eg har surra litt med geocaching I det siste og det liknar litt iallfall, og i nærområdet er det enno mange postar att for meg finna. Det positive er at eg også kjem meg ut, og leitinga etter postar gjer at det vert kjekkare å vera ute sjølv for “turmotstandarar”😀Vi hadde med oss 3 tenåringar, konkurranseinstinktet vakna til liv og sukkinga over å måtta vera ute foratumnm.

Like what you read? Give Guri Aarhus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.