Simülasyon Teorisi 6
ImmanuelTolstoyevski
2782

Hamdolsun, yeni yıla da kızarmış bir beyinle girdim. Teşekkürler Fularsız Entellik.

Bölümlerin dozları ayarında. Al vitesi boşa, yardır gel dümdüz aşağı, bekliyoruz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.