Sign in

Gürsu Yaman

Günümüzde “pazarlama” kavramı maalesef hak ettiği konumda değil. Teori olarak değil fakat uygulanabilirlik konusunda şirketlerin ciddi sorunları var. Şirketlerde bulunan pazarlama departmanları pazarlamanın tüm süreçleriyle tümüyle ilgilenmiyor.

Gürsu Yaman

Full-Stack Digital Marketer | Digital Marketing Consultant

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store