מרזבי נחושת — יתרונות וחסרונות

מרזבי נחושת מעניקים אלגנטיות ותחכום לעיצוב הבית, תוך מילוא של תפקידים פונקציונליים חשובים. המרזבים הללו נחשבים למבוקשים מאוד עקב יתרונותיהם הרבים.

יותר ויותר אנשים בוחרים להשתמש במרזב נחושת בבתיהם. העמידות הגבוהה של הנחושת מעניקה יתרונות גדולים להחזקה של מרזב מסוג זה. בנוסף, טמפרטורות גבוהות אינן משפיעות בצורה ניכרת על הנחושת, וגם לא תהליכי קורוזיה שונים.

· אין ספק כי מבחינה שימושית למרזבי נחושת יש יתרונות מובהקים, אך גם בפן העיצובי ניכר כי השימוש במרזבים אלה הנו ייחודי. מראה מרזב הנחושת מעניק לבית מראה קלאסי. מרזב נחושת ייחודי יותר בכך שמעניק קישוט מגוון יותר לבית. בנוסף, הצבתו של מרזב נחושת בפנים הבית מעניקה לבית מראה לא שגרתי, בייחוד אל מול הסביבה החיצונית.

Image for post
Image for post

· מרזבי נחושת אינם מצריכים תחזוק שוטף. מובן כי יש לנקות אותם מעלים או מאבק, אולם בכך מסתכם העניין — נדירים מאוד המצבים שבהם יש להחליפם. בנוסף, דיירים רבים נוטים להעלות את ערכו של ביתם במהלך מגוריהם — מתוך כוונה להעלות את שווי הנכס ולמכרו בעתיד במטרה לעבור למקום מגורים טוב יותר. הצבת מרזב נחושת בבית מעלה את ערכו של הבית, ללא תמורה כספית מופרזת. בימים שבהם דיירים מתקינים בריכות על מנת להעלות את שווי נכסם, אין ספק כי בחירה בהתקנת מרזב נחושת מהווה פתרון יצירתי ומתוחכם בהקשר זה.

· עם כלל היתרונות הללו, ניכר כי קיים חסרון גדול — העלות הגבוהה של המרזב. שלא כמו חומרים אחרים, נחושת הנה חומר יקר, וייתכן כי לקוחות ישלמו מחירים כפולים עבור מרזב נחושת בהשוואה לכאלה שעשויים מחומרים אחרים. יוקר המחייה אינו מאפשר לאנשים רבים להוציא כספם על מותרות — לכן המחיר הגבוה של המרזב מונע מרבים לרכשו. קיימות אופציות לקניית מרזבים שאינם עשויים לחלוטין מנחושת — אולם אז יתרונותיהם יורדים וחסרונותיהם עולים.

· חסרון נוסף במרזב נחושת הוא הבעייתיות שבהתקנתו. היות וההתקנה אינה עבודה פשוטה, ומצריכה השכרת שירותיהם של מומחים בתחום — אין ספק כי העלות הכספית הכוללת הנה גבוהה. בנוסף, התקנה לא נכונה של המרזב עשויה להוביל לבעיות עתידיות ואף לתיקונו או להחלפתו.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store