Dlaczego logo kosztuje?

Guzly
Guzly
Apr 22, 2018 · 2 min read

O wartości, którą daje ci Guzly. Jest pięć ważnych rzeczy, które powinieneś wiedzieć o swoim logo i dlaczego warto w nie zainwestować.

Po pierwsze. Tak jak powiedziałem, esport szybko się rozwija, więc i Ty musisz się rozwijać. Nie TYLKO twoje umiejętności lub liczba zwycięskich map. Rozwiń swój wizerunek — o to chodzi. Możesz być profesjonalnym graczem, ale dzięki osobistej marce możesz być bohaterem. Więc jeśli masz profesjonalne logo i estetyczne projekty graficzne na swoich portalach społecznościowych, to pierwszy krok, aby postrzegano Cię nie tylko jako profesjonalnego gracza, ale także jako niezapomnianego bohatera. Prosty.

Kliknij i zobacz jak projektujemy!

Po drugie. Damy ci cały pakiet z kilkoma podstawowymi rodzajami logo. Oryginalne logo, czarno-białe kontury, slogan i wiele innych. Czemu? Ponieważ w przyszłości organizatorzy turniejów będą potrzebować logo bez koloru lub tylko z hasłem przewodnim.

Po trzecie. Możesz użyć tego logo w dowolnym miejscu. Podstawą jest użycie logo na projekcie zdjęcia w tle na facebooku, projektach ubrań i innych projektach. Można je również umieścić na dużym billboardzie na 10 metrów i maleńkich miejscach na ołówku. Oczywiście, nie można tego zrobić z logo za 20 $.

Po czwarte. W przyszłości możesz chcieć zmienić wszystko w swoim projekcie logo, może to być mała rzecz, taka jak kolor lub ważniejsza jak nazwa twojego zespołu. Jeśli masz nasz plik, możesz nam to umożliwić. Czemu? Bez kombinowania, bez utraty wartości.

Po piąte. Dajemy Ci więcej niż pliki z logo. Oferujemy Ci niekończące się wsparcie marketingowe i wiele wskazówek dotyczących ulepszania wizerunku.

Napisz do mnie na messenger.com/t/marta.guziakiewicz i porozmawiajmy o Twoich potrzebach.

Guzly

Written by

Guzly

We are creators esports image. We care about your marketing strategy, care about your future. Don’t be a winner, BE UNFORGETTABLE!

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

18.1K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade