Frábær lausn fyrir íþróttafélög

Skemmtileg tölfræði og söguskráning — ómetanleg heimild

Gylfi Steinn
Jul 30, 2015 · 3 min read
Image for post
Image for post

Vefhönnunarfyrirtækið Zebra hefur þróað hugbúnað til að halda utan um vefsíður fyrir íþróttafélög. Ásamt efnisvinnslu á borð við fréttir og almennar upplýsingar hefur sérstaklega verið horft á skráningu söguheimilda eins og mynda, myndbanda, úrslita leikja og tölfræði leikmanna. Einn besti möguleikinn er að hægt er að tengja upplýsingar saman í kerfinu þannig að t.d. á síðu fyrir hvern leikmann birtast allar myndir, myndbönd, blaðaúrklippur o.fl. þar sem honum bregður fyrir. Sömuleiðis ef skoðaðir eru leikir þá birtist allt efni sem tengist hverjum leik fyrir sig. Úr verður skemmtilegt og aðgengilegt safn upplýsinga um félagið í nútíð og aftur í tímann.

Hér fyrir neðan sýnum við helstu möguleika kerfisins. Hafið endilega samband við okkur á netfangið zebra@zebra.is eða í síma 692 1050 til að fá meiri upplýsingar. Dæmi um vefi sem notast við kerfið eru blikar.is og kfia.is.

Image for post
Image for post
Leikmannasíða

Hér má sjá síðu fyrir einn leikmann. Þar sjást heildarleikir frá upphafi ásamt samtölum fyrir hvert mót. Allar myndir, blaðaúrklippur og myndbönd sem tengd hafa verið við leikmanninn. Í hægri dálki er nákvæmur listi yfir þá leiki sem leikmaður hefur spilað og hægt að ýta á + til að sjá það ár skipt niður eftir mótum. Einnig eru upplýsingar um landsleiki og leiki erlendis.

Image for post
Image for post
Listi yfir leikmenn

Listi yfir leikmenn. Hér er hægt að kalla fram lista yfir tegundum móta og svo raða eftir leikjum eða mörkum. Hægt að birta síður fyrir núverandi leikmenn og svo alla frá upphafi og bera saman. Dæmi.

Leikir

Hér má sjá yfirlit yfir leiki ársins 2013. Við hvern leik sjást strax lykilupplýsingar eins og hvað margar myndir, myndbönd, blaðaúrklippur eða annað efni sé tengt leiknum ásamt því að í hægra horni sést hvort leikur vannst, tapaðist eða hvort hann endaði með jafntefli og næst þannig góð grafísk yfirsýn yfir gengið. Með því að smella á meira opnast allt efni tengt hverjum leik fyrir sig.

Til hliðar í hægri dálki sést listi yfir leikmenn, heildarleiki og aldur leikmanns á því ári sem um ræðir. Allt er þetta reiknað út sjálfkrafa í kerfinu.


Image for post
Image for post
Myndband

Hér má sjá eitt myndband á vefnum. Ef leikmaður er tengdur við myndbandið þá birtist hann þar og hægt að smella á hann til að komast á leikmannasíðuna. Hægt er að skoða myndbönd eftir árum.


Image for post
Image for post
Leikir eftir félagi

Í kerfinu er hægt að kalla fram alla leiki við ákveðið félag og eru þá dregin saman tölfræði milli félaganna. Dæmi.


Image for post
Image for post
Leikir eftir velli

Á sama hátt er hægt að kalla fram leiki eftir velli og sjá gengi liðsins þar.


Image for post
Image for post
Sögusíður

Hægt er að búa til síðu fyrir hvert ár í sögu félagsins. Þar er einfalt að setja inn „leikjaboxið“ með öllum upplýsingum um viðkomandi leik og skrifa svo texta og setja myndir með. Dæmi.


Hér hefur verið stiklað á stóru í kerfinu. Það er einnig mögulegt að bæta við möguleikum þar sem þess þarf.


Hafið samband við okkur á netfangið zebra@zebra.is eða í síma 692 1050 til að fá meiri upplýsingar.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store