คนเราจะ “เก่ง” ได้ ต้องรู้จักตัวเอง รู้จักการพัฒนาตัวเองด้วยการ “ฝึกฝนพัฒนาจากสิ่งพื้นฐาน”

จากที่ผมได้อ่านหนังสือ อ่านจากประสบการณ์ ผู้ที่สำเร็จในชีวิตในสาขาอาชีพต่างๆนั้น หลายๆคนมีแนวทางที่ใกล้เคียงกัน เป็น Basic Role กฏพื้นทางสู่ความสำเร็จ คือ ความมุ่งมานะ อดทน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การอดทนมากพอกับปัญหาอุปสรรค์ กับ ทุนเป้าหมายที่ตั้งใจไว

คนๆหนึ่งในสายงานอาชีพใด อาชีพหนึ่งนั้น ผมมองว่า คนๆหนึ่งจะประสบความสำเร็จมากนั้น มิได้ง่ายๆเลย พวกเขาเหล่านั้น ต้องผ่านอะไรมาเยอะ กว่าจะถึงวันนี้

แล้วเราต้องกลับมามองตัวเราเองว่า เราได้ใช้เวลา โอกาสลมหายใจของเราสูญเสียกับสิ่งประการใดหนอ ทำไมเวลาช่างรวดเร็วยิ่งนัก (คำบ่นระพึงระพัน ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ)

ไมไ่ด้แล้วหากเราอย่แบบเดิมๆ ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแลงตัวเอง

ดังโบราณท่านว่า “หากผู้ใดอยู่แบบเดิมๆ นั้น มักจะได้ รับการกล่าวขาลว่า

“ จะอยู่ทำไมไปวันๆ หายใจทิ้ง ให้เสียข้าวสุก”

ฟังแล้วช่างน่าอดสู่ยิ่งนัก สำหรับตัวเอง… หากเรายังไม่สำนึกตัวเองอีก

ชีวิตนี้เราคงเสียชาติเกิดที่เราเองไม่คิดที่จะทำ มาหากินอะไร อย่างตั้งใจ

ความรับผิดชอบมันสำคัญมากๆ จงบริหารเวลาให้ดี อาจารย์หลายท่านได้ฝากฝั่งเอาไว้

เอาเถอะ ทุกคนมีจุดเปลี่ยน

ให้กำลังใจทุกคน สำหรับก้าวต่อก้าวที่จะเดินไปข้างหน้า

เราต้องประสบความสำเร็จ บวกกับ การมีคุณธรรม จริยธรรม

เป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และร่วมกันพัฒนาสังคมไปด้วยกัน

นั้นคือ การให้เวลากับตัวเอง ได้ฝึกฝน ขัดเขลาตัวเอง

แล้วเราจะเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันน่ะครับ

ฝากไว้ เราและนาย ตัวฉัน

HadeeSoft

Show your support

Clapping shows how much you appreciated HadeeSoft’s story.