ประเดิม ยามค่ำคืน ด้วย “AngularJS

ทำไมต้องเป็น Angular Js

คำตอบคือ ผมอยากมีความรู้ด้าน Web App เพื่อไปต่อยอดการพัฒนา App ที่เกี่ยวข้องกับ Application ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ Data ด้วย เช่น ระบบเว็บ Shopping Cart ออนไลน์ ระบบ Real-time บ้างโจทย์ เป็นต้น

ซึ่งเดิมนั้นผมเองก็ได้มีโอกาส ลงมือทำเว็บบ้างมาบ้าง แต่ที่ผ่านมา อาจจะเป็นเว็บได้ในระดับหนึ่ง แต่ทว่า ผมอยากมี App ที่รองรับ Activity ที่พัฒนาความสามารถขึ้นมาขึ้นอีกระดับ จัดการกับการ Load ข้อมูลได้ดี เร็ว รองรับคนดูได้อย่างดี

อีกทั้งคำนึกถึง การพัฒนา การบำรุงรักษา และเป็นเทคโนโลยีที่นิยมในระดับสากล 
การดึง data มาโปร่ยบนเว็บได้อย่างสวยงาม เร็ว ทันใจวัยรุ่น

จากการที่ผมได้ค้นจากเว็บต่างประเทศ ก็ได้คำตอบว่า JavaScript เป็นอีกความนิยมหนึ่งในการพัฒนา App ในลักษณะ Web base เป็นอย่างดี เค้าอาจเรียก Angular Js ว่าเป็น Typescript

สำหรับคนอื่น อาจป็นสิ่งเก่าแล้ว เพราะหลายคนพัฒนาไปไกลมากโขแล้ว
แต่ผมเองยังไม่เคยมาศึกษาจริงจริงเท่าไร วันนี้เป็นจุดเริ่มตันอย่างจริงจัง (ซะทีวุ้ย)

เป้าหมายคืออะไรละ ??
คำตอบ
 1. เรียนรู้ได้ใช้คำสั่งพื้นฐาน
 2. ทำ App เล็กๆ 
3. ต่อเชื่อมกับ database 
4. ผมจะทำระบบตะกร้าสินค้า

จะได้ความอย่างไรเดียวจะมาแชร์น่ะฮับผม 
เริ่มต้นฝันวันนี้ ดีกว่าการไม่เคยมีฝัน (อะไรเลย)

ฝันตอนแก่ ก็ยังดีกว่า… การปราศจากฝัน ครับ…
ราตรีสวัสดิ์

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.