Yahoo!’yu bir Türk şirketi satın alsa ne olurdu?
Umut Gökbayrak
25428

Eline, ağzına sağlık! Yazıyı okurken bile gaza geldim. Gerçekleşse ve sözkonusu teknoloji transferi gerçekleşse gerçekten harikadan da öte olur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.