Để hoàn thiện một bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết sau:

1. Mẫu nhãn hiệu:

Người nộp đơn cần chuẩn bị 10 mẫu nhãn hiệu

Mẫu nhãn hiệu có thể là mẫu chỉ có chữ hoặc mẫu chỉ có hình hoặc mẫu kết hợp có cả chữ và hình. Mẫu nhãn hiệu có thể ở dạng đen trắng hoặc mẫu có màu.

Chủ đơn cần in mẫu nhãn hiệu theo đúng quy cách, cụ thể là mẫu nhãn hiệu được in với kích thước không lớn hơn 8cm x 8cm và không nhỏ hơn 2cm x 2cm.

Ví dụ cụ thể của mẫu nhãn hiệu như dưới đây:

2. Tờ khai nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai là tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Trên tờ khai phải có đầy đủ các thông tin sau:

- Mô tả nhãn hiệu

- Thông tin chủ đơn và đại diện của chủ đơn

- Thống kê các chi phí nộp đơn

- Thống kê các tài liệu có trong đơn

- Danh mục phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

- Tài liệu khác, nếu có.

Ví dụ về tờ khai đăng ký nhãn hiệu dưới đây:

(Tham khảo hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu tại Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu của HAIHAN-IP).

Trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, việc phân nhóm đúng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu tương đối phức tạp do nhiều hàng hóa, dịch vụ có thể được thể hiện ở nhiều nhóm. Điều quan trọng là người thực hiện phải phân được hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu vào nhóm phù hợp để đơn nhãn hiệu được chấp nhận. Quý khách hàng có thể tham khảo Bảng Phân loại hàng hóa, dịch vụ Ni-xơ 10 tại đây.

3. Tài liệu khác:

Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể phải có như:

- Giấy ủy quyền: nếu đơn được nộp thông qua đại diện sở hữu trí tuệ

- Tài liệu ưu tiên, nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên.

- Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt

- Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu

- Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận

- Chứng từ nộp lệ phí.

Khi tất cả những tài liệu nêu trên đây được chuẩn bị, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu coi như đã hoàn tất và chủ đơn/đại diện của chủ đơn có thể thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi gì về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng gọi đến văn phòng của HAIHAN-IP theo số 024–3202.8111 / 024–3202.8222 hoặc gọi số hotline 0983 788 469 hoặc gửi email đến địa chỉ: hh@haihan.vn, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ quý khách hàng.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.