[T12 — TVC]

  1. Ứng dụng điện thoại VaNoVa (Argentina)

Thời gian: 1:12

What: Insight : The teenagers often find it’s hard to make choices. They often ask friends’ advice to making up their mind. So, instead of inviting a friend round to watch you trying on clothes, you can do it all through an app, with the screen allowing frs to vote between two options.

How:

  • Màu sắc, năng động, tinh nghịch: Đây là những đặc điểm mà Kotex luôn nhắm vào
  • Nội dung đơn giản: TVC đi từ khó khăn của những cô gái và đưa ra sự giải quyết.

Link: Kotex Builds App to Help Girls Let Their Friends in on Style Decisions

2. Bia Corona (Mexico)

What: Celebrates 90th Birthday. Corona seems like Mexican spirit

How:

  • Một chàng trai, tượng trưng cho Corona, sinh ra tại Mexico và chu du nhiều nước, cũng như hãng bia này là một thương hiệu của toàn cầu
  • Hai từ Frontiers và Borders được sử dụng rất nhiều, tất nhiên đều trong nghĩa phủ định
  • Ngay từ đầu đã xuất hiện dòng chữ :I don’t know what frontiers are…Tiếp đó là câu chuyện : I was born in Mexico…I crossed the closet border…I moved and moved to…I ended up with the furthest contenient…Kết thúc bằng :That’s my story, just like Corona. Who’s lived without frontiers. 90 years without frontiers.

Cái hay: Anh chàng này và hãng bia đều có điểm chung : have no idea about border/ frontier and be Mexican spirit. Vì thế, sử dụng hình ảnh này rất ấn tượng. Ngoài ra TVC có rất nhiều cảnh quay phong cảnh đẹp, nhiều pha kịch tích như trong Hollywood, đôi chút hài hước

Link: Corona Celebrates 90th Birthday Along With Its Mexican Spirit

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.