Ngoài việc chọn thế đất tốt theo phong thủy thì gia chủ còn phải chú ý đến các quy tắc khác để có được ngôi nhà cân bằng âm dương, đem đến sức khỏe và tài lộc cho cả gia đình. Muốn vậy, trước hết phải tránh xa các kiêng kỵ trong phong thủy sau đây:

Chi tiết: https://haitran-150792.blogspot.com/2020/04/06-kieng-ky-trong-phong-thuy-nha-dat-gia-chu-phai-biet-de-tranh-van-xui.html

Xem thêm các kênh khác của Hải tại đây: Twitter, Linked in, Pinterest, Website

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store